Persoonsgegevens die wij verwerken

Vording Schoen- & Voetservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam (bij pedicure)
– Geslacht (bij pedicure)
– Geboortedatum (bij pedicure)
– Adresgegevens (bij pedicure)
– Telefoonnummer (bij pedicure en reparaties)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vording Schoen- & Voetservice verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid (bij pedicure)
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoenenvoetservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Om onze overeenkomst met u uit te kunnen voeren verwerkt Vording Schoen- & Voetservice uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren m.b.t. al onze diensten
– U te kunnen bezoeken voor een pedicurebehandeling op verzoek van u
– Rekening te houden met uw gezondheid en leeftijd bij het uitvoeren van de pedicurebehandeling en/of podologisch onderzoek
– Indien nodig te kunnen declareren bij zorgverzekeraar door pedicure

Geautomatiseerde besluitvorming

Vording Schoen- & Voetservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vording Schoen- & Voetservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vording Schoen- & Voetservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende disciplines:
Pedicure: anderhalf jaar na laatste bezoek
Reparaties: onbeperkt

Delen van persoonsgegevens met derden

Vording Schoen- & Voetservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vording Schoen- & Voetservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vording Schoen- & Voetservice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vording Schoen- & Voetservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoenenvoetservice.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vording Schoen- & Voetservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vording Schoen- & Voetservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met ons of via info@schoenenvoetservice.nl of telefonisch via 0591-714606